Wykładowcy

II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Akademickie prawo zatrudnienia

Toruń, 22-24 maja 2023 r.

kadra wykładowa

Dr hab. Marzena Szabłowska-Juckiewicz - Kierownik Katedry Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Główne zainteresowania naukowe koncentruje wokół zagadnień równego traktowania w zatrudnieniu, odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy, ochrony dóbr osobistych pracownika, zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz ochrony danych osobowych. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Prelegentka podczas konferencji krajowych oraz międzynarodowych. Współpracuje z kancelariami prawnymi, a także prowadzi szkolenia dla pracowników działów kadr. 

Dr Karolina Karpus - doktor nauk prawnych, autorka lub współautorka szeregu prac dotyczących prawnych aspektów ochrony środowiska, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, członek prezydium Komisji Uczelnianej NSZZ Solidarność przy UMK, przedstawiciel NSZZ Solidarność w Radzie Dyscypliny Nauk Prawnych WPiA UMK.

SSR Andrzej Kurzych - Sędzia Sądu Rejonowego w Toruniu z wieloletnim doświadczeniem orzeczniczym w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Były Prezes Sądu Rejonowego w Toruniu. Autor komentarzy i opracowań z tej dziedziny. Doświadczony szkoleniowiec. Prowadził szkolenia m.in. dla sędziów, dyrektorów sądów, radców prawnych, adwokatów, aplikantów radcowskich i adwokackich, komorników, pracowników organów rentowych.

Dr Katarzyna Wesołowska - doktor nauk prawnych, radca prawny przy OIRP w Toruniu, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku i w Koninie. Wykładowca dla pracowników administracji publicznej i pracowników szczebla zarządzającego. Autorka publikacji z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Współautorka ekspertyzy pt. „Analiza polskiego stanu prawnego w kontekście transpozycji przepisów projektowanej dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (2017/0332 (COD))” na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury.