Warunki uczestnictwa - informacja RODO

XXIV Polsko-Czesko-Słowacka Konferencja Prawa Ochrony Środowiska:
Partycypacja społeczna w ochronie środowiska w Europie Środkowej
– w 25. rocznicę podpisania Konwencji z Aarhus,
Toruń 1-2 września 2023 r.

 

1. Rejestra trwa do wyczerpania limitu miejsc, nie później niż do dnia 25 maja 2023 r. do godz. 23.59.

2. Rejestracja dokonywana jest za pomocą formularza dostępnego na stronie: http://ipswin.pl/nauka/pos/rej

3. Wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy zgłaszającym a organizatorem konferencji, którego dowodem jest potwierdzenie przesłane przez organizatora na adres e-mail podany przez zgłaszającego.

4. Potwierdzenie udziału w konferencji przesyłane jest w ciągu 24 godzin - w przypadku braku takiej wiadomości prosimy o kontakt.

5. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w konferencji w terminie do 25 lipca 2023 r. (uczestnik nie poniesie wtedy żadnych kosztów); rezygnacja w terminie od 26 lipca - 25 sierpnia 2023 r. – uczestnik ponosi 50% kosztów według opcji zaznaczonej w formularzu.

6. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojej rezerwacji do dnia 25 sierpnia 2023 r., a nie wezmą udziału w konferencji, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa. Rezygnację należy zgłosić na adres: jacekpakula@ipswin.pl - po jej wpłynięciu zostanie przesłane w ciągu 24 godzin potwierdzenie rezygnacji.

7. Nieodwołanie zgłoszenia oraz nieobecność w dniu konferencji powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

8. Zamiast zgłoszonej osoby w konferencji może wziąć udział inna – wskazana przez zgłaszającego, w porozumieniu z organizatorem – osoba na warunkach zakreślonych podczas zgłoszenia. Dopuszcza się zmianę określonych warunków na inny wariant, jeżeli nie ma przeciwskazań organizacyjnych za zgodą organizatora. W tym wypadku należy skontaktować się z organizatorem korzystając z adresu: jacekpakula@ipswin.pl

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania konferencji.

10. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator, w przypadku wyczerpania limitu wolnych miejsc przez zakończeniem rejestracji, dopuszcza tworzenie listy rezerwowej - a w miejsce zwolnione wstępuje osoba z listy rezerwowej według pozycji na tej liście.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla uczestnictwa szkolenia
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Instytut Prawa Szkolnictwa Wyższego i Nauki z siedzibą przy ul. Z. Krasińskiego 34 lok. 19, 87-100 Toruń. 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: instytut@ipswin.pl lub listownie, na adres siedziby administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
  - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. zgody, wyrażonej każdorazowo na cele określone w treści zgody, np. zgody na przesyłanie informacji marketingowej;
  - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj., przetwarzanie jest niezbędne w celu zawarcia i  wykonania umowy pomiędzy Panią/Panem, dotyczącej organizacji odpłatnego szkolenia;
  - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze  tj. w celu rozliczenia płatności, prowadzenia sprawozdawczości finansowej;
  - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora, w szczególności prowadzenia i weryfikacji listy uczestników szkolenia, wystawienia zaświadczenia o uczestniczeniu w szkoleniu wraz z podaniem punktów szkoleniowych, bieżącej komunikacji, dokumentowania wydarzenia w postaci zdjęć, zapewnienia bezpieczeństwa informacji oraz ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.
4. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie uzależniony od podstawy prawnej ich przetwarzania, dane będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa lub okres przedawnienia roszczeń. W przypadku przetwarzania na podstawie zgody, przetwarzanie będzie się odbywało do czasu wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być jedynie organy i podmioty określone w przepisach prawa (np. sądy). Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty związane z samorządem zawodowym.
6. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku i głosu zawartego na zdjęciach oraz filmach z wydarzenia mogą zostać upublicznione nieograniczonemu kręgowi odbiorców poprzez publikację na stronie internetowej fundacji Instytut Prawa Szkolnictwa Wyższego i Nauki, w social mediach administrowanych przez ww. fundację, zamieszczenie wizerunku w wydawnictwach ww. fundacji oraz materiałach promocyjnych i informacyjnych ww. fundacji.
7. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia i realizacji umowy, uczestniczenia w szkoleniu. Niepodanie danych uniemożliwia dokonanie zgłoszenia, zawarcie i realizację umowy. Podanie nieprawdziwych danych wiąże się z odpowiedzialnością określoną w odpowiednich przepisach.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
9. Administrator nie będzie przetwarzać Pani/Pana danych osobowych w celu podejmowania automatycznych decyzji (w tym również w formie profilowania) wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób mających na Panią/Pana istotny wpływ.
10. Przysługują Pani/Panu prawa: do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w granicach określonych w art. 15-22 RODO.
11. Jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie przez administratora Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.