Wykładowcy

Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
dla Kadry Kierowniczej Dziekanatów i Sekretariatów

Toruń, 11-13 grudnia 2023 r.

Wykładowcy

Dr Paweł Jerzy Dąbrowski – adiunkt w  Katedrze Administracji i  Prawa Administracyjnego Akademii Leona Koźmińskiego. Autor publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego, specjalista w zakresie prawa o cudzoziemcach. W latach 2002-2019 związany zawodowo z administracją publiczną, w tym w latach 2014-19 przewodniczący Rady ds. Uchodźców. Od 2020 r. kieruje Biurem Prawnym ALK, uczestnicząc m.in. w procesach cyfryzacji uczelni i wdrażania doręczeń elektronicznych. Autor opinii prawnych z tego zakresu.

Mgr Jacek Pakuła – prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, związany z Instytutem Prawa Szkolnictwa Wyższego i Nauki. Autor artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu prawa akademickiego ze szczególnym uwzględnieniem pomocy materialnej dla studentów; obrońca studentów w postępowaniach dyscyplinarnych; w latach 2013-2016 pełnomocnik Dziekana WPiA UMK ds. Kontaktów z Interesariuszami, współtwórca Forum Pracodawców Wydziału Prawa i Administracji UMK.

Dr hab. Dorota Sylwestrzak – adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, radca prawny, Wicedziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu, członek Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Toruniu - w kadencji 2007-2010, 2010-2013, 2013-2016, pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, Rzecznik dyscyplinarny ds. studentów i doktorantów UMK od 1.09.2012 r., wykładowca dla aplikantów radcowskich, pracowników administracji publicznej oraz radców prawnych, autorka i współautorka publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego oraz sądowoadministracyjnego, w tym monografii pt. Ochrona praw jednostki przed sądem administracyjnym w sprawach dyscyplinarnych (Wyd. C.H. Beck 2022).

Dr hab. Marzena Szabłowska-Juckiewicz – doktor habilitowany nauk prawnych. Kierownik Katedry Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przewodnicząca zespołu ds. opracowania zasad wewnętrznej polityki antymobbingowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (2023 r.). Główne zainteresowania naukowe koncentruje wokół zagadnień równego traktowania w zatrudnieniu, ochrony dóbr osobistych stron stosunku pracy, odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz ochrony danych osobowych. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. W pracy zawodowej zajmuje się w szczególności przygotowywaniem projektów autonomicznych źródeł prawa pracy, a także analizą i oceną obowiązujących aktów wewnątrzzakładowych.

Dr Katarzyna Wesołowska – doktor nauk prawnych, radca prawny przy OIRP w Toruniu, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku i w Koninie. Wykładowca dla pracowników administracji publicznej i pracowników szczebla zarządzającego. Autorka publikacji z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Współautorka ekspertyzy pt. „Analiza polskiego stanu prawnego w kontekście transpozycji przepisów projektowanej dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (2017/0332 (COD))” na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury.