Program

XXIV Polsko-Czesko-Słowacka Konferencja Prawa Ochrony Środowiska
Partycypacja społeczna w ochronie środowiska w Europie Środkowej
– w 25. rocznicę podpisania Konwencji z Aarhus

Toruń 1-2 września 2023 r.

PROGRAM*

Program (PL)  Programme (ENG)

Obrady będą mieć miejsce w Hotelu Uniwersyteckim (ul. Szosa Chełmińska 83a, 87-100 Toruń).

Piątek, 1 września 2023 r.

 • 9:30-10:15: Otwarcie konferencji

Panel I: Wdrażanie konwencji z Aarhus w Polsce, Czechach i Słowacji

 • 10:15-10:30: Prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc., Univerzita Karlova, Praha, Problemy z implementacją konwencji z Aarhus w Republice Czeskiej
 • 10:30-10:45, Doc. JUDr. Michal Maslen, Ph.D., Trnavská univerzita v Trnave, Aarhus Convention and its application in the Slovak legislation
 • 10:45-11:00, Dr hab. Grzegorz Dobrowolski, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Alternatywne formy partycypacji społecznej (Alternativní formy veřejné participace)
 • 11:00-11:15: Dr hab. Monika Król, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki, Dr hab. Zbigniew Bukowski, prof. UKW, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Zasada uspołecznienia ochrony środowiska. Rozważania w 25. rocznicę Konwencji z Aarhus (Zásada zespolečenštvění ochrany životního prostředí. Úvahy na 25. výroči Aarhuské úmluvy)
 • 11:15-11:30: Prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean, Uniwersytet Gdański, Inwazyjne gatunki obce w prawie międzynarodowym (Invazní cizí druhy podle mezinárodního práva)
 • 11:30-11:45: Przerwa kawowa
 • 11:45-12:00: JUDr. Tereza Snopková, Ph.D., Ústav státu a práva Akademie věd České republiky, Praha, Beyond the Aarhus Convention – obstacles to proper implementation
 • 12:00-12:15: Dr Michał Łyszkowski, Instytut Nauk Prawnych PAN, Konwencja z Aarhus jako przedmiot i wzorzec hierarchicznej kontroli norm (Aarhuská úmluva jako předmět a vzor hierarchické kontrole norem)
 • 12:15-12:30: JUDr. Matúš Michalovič, Ph.D., Univerzita Komenského v Bratislave, Application of the Aarhus Convention in the legal conditions of the Slovak Republic
 • 12:30-12:45: JUDr. Martina Franková, Ph.D., Univerzita Karlova, Praha, Nový stavební zákon ve světle Arhuské úmluvy (Nowe prawo budowlane w świetle konwencji z Aarhus)
 • 12:45-13:00: Dr Leszek Karski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Standard Systems, Koncepcja ESG (Environmental, Social, and Corporate Governance). Prywatnoprawna odpowiedź na potrzeby zrównoważonego rozwoju <<Koncepce ESG (Environmental, Social, and Corporate Governance). Soukromoprávní odpověd’ na potřeby trvale udržitelného rozvoje>>
 • 13:00-14:00:Lunch

Panel II: Prawo do informacji o środowisku

 • 14:00-14:15: Prof. dr hab. Aleksander Lipiński, Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie, Dezintegracja dostępu do informacji o środowisku (Dezintegrace přistupu k veřejné informacji)
 • 14:15-14:30: Prof. dr hab. Wojciech Radecki, dr h.c., Rozwiązania penalne w polskich, czeskich i słowackich przepisach o dostępie do informacji o środowisku (Řešení penální povahy podle polských, českých a slovenských předpisů o přistupu k informacím o životním prostředí)
 • 14:30-14:45: Dr hab. A. Habuda, prof. INP, Instytut Nauk Prawnych PAN, Prawo dostępu do informacji o gospodarce leśnej. Realizacja oraz ograniczenia (Pravo přistupu k informacím o lesním hospodářství. Uskutečněni a omezení)
 • 14:45-15:00: Wojciech Iskra, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Dostęp do informacji o gospodarowania nieczystościami ciekłymi oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na gruncie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Přistup k informacím o hospodáření těkucimi nečistotami a uskutečňovaní úloh na úseku hospodáření komunalními odpady podle zákona o udržení čistoty a pořádku v obcech)

Panel III: Prawa podmiotowe w ochronie środowiska i dostęp do sprawiedliwości

 • 15:00-15:15: Dr hab. Anna Haładyj, prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Publiczne prawa podmiotowe w ochronie środowiska – 25 lat po przyjęciu konwencji z Aarhus (Veřejné subjektivní právo v ochraně životního prostředí – 25 let posleze přijeti Aarhuské úmluvy)
 • 15:15-15:30: JUDr. Veronika Tomoszková, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci, JUDr. Maxim Tomoszek, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci, Konstytucyjne prawo do sprzyjającego środowiska – kamień do procy Davida?
 • 15:30-15:45: Przerwa kawowa
 • 15:45-16:00: Prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Sędzia NSA Teresa Zyglewska, Naczelny Sąd Administracyjny, Przesłanki udziału organizacji ekologicznej w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Wybrane zagadnienia (Předpoklady účasti ekologické organizaci v soudním řízení správním. Vybrané otázky)
 • 16:00-16:15: Dr hab. Aneta Anna Suchoń, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu, Prawo do czystego powietrza oraz informacji o stanie jego jakości i zanieczyszczeniach – wybrane zagadnienia (Právo na čisté ovzduší a na informace o stavu jeho jakosti a znečist’ovaních. Vybrané otázky)
 • 16:15-16:30: JUDr. Vojtěch Vomáčka, Ph.D., LL.M., Masarykova univerzita, Brno  Access to Justice in Czechia from the Aarhus Perspective: All That Glitters Is Not Gold
 • 16:30-16:45: Mgr. Matěj Mrlina, Masarykova univerzita, Brno, Air Quality Plans and Aarhus Convention in the Czech Republic - Friends or Frenemies?!
 • 16:45-17:00: Dr Ewa Radecka, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Lasy po polsku – kilka uwag na tle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-432/21 (Polske lesy – několik úvah na pozadí rozsudku Soudniho dvora Evropské unie ve věci C-432/21)
 • 17:00-17:30: Dyskusja
 • 17:30-19:30: Czas wolny
 • 19:30-22:30: Kolacja w Browarze Staromiejskim Jan Olbracht (ul. Szczytna 15)

Sobota, 2 września 2023 r., Hotel Uniwersytecki

 • 9:30-9:45: Otwarcie II dnia konferencji

Panel IV: Udział społeczeństwa w postępowaniach dotyczących środowiska  i varia

 • 9:45-10:00: Prof. dr hab. Bartosz Rakoczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Prawa podmiotowe w świetle dyrektywy 2020/2184 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Subjektivní práva ve světle směrnice 2020/2184 ve věci jakosti vody určené spotřebě lidi)
 • 10:00-10:15: Prof. JUDr. Soňa Košičiarová, Ph.D., Trnavská univerzita v Trnave, Prawne środki ochrony przed nadużywaniem prawa do udziału społeczeństwa w procesie decyzyjnym w sprawach środowiskowych – obecna sytuacja w Republice Słowackiej (Legal means of protection against abuse of the right of public participation in the decision-making process in environmental matters - current situation in the Slovak Republic)
 • 10:15-10:30: Doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D., Univerzita Karlova, Praha, Doc. JUDr. PhDr. Zdeněk Fiala, Ph.D., Univerzita Karlova, Praha, Účast spolků zabývajících se ochranou přírody v navazujících řízeních  ve světle judikatury Ústavního soudu ČR (Udział stowarzyszeń zajmujących się ochroną przyrody w nawiązujących postępowaniach w świetle judykatury Sądu Konstytucyjnego Republiki Czeskiej)
 • 10:30-10:45: Prof. dr hab. Marek Górski, Uniwersytet Szczeciński, Udział społeczeństwa w procesie wydawania decyzji w sprawach związanych z odpadami (Účast veřejnosti v řízeních o přijeti rozhodnuti ve věcech nakládání s odpady)
 • 10:45-11:00: Dr hab. Diana Trzcińska, prof. UG, Uniwersytet Gdański, Zarys problematyki skumulowanych oddziaływań na środowisko w postępowaniach dotyczących indywidualnej oceny oddziaływania na środowisko (Nástin problematiky zkumulovaných vplyvů na životní prostředí v řízeních ve věcech individuálního posuzovaní vlivů na životní prostředí)
 • 11:00-11:15: Dr Małgorzata Szalewska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Udział organizacji społecznych w jurysdykcyjnym postępowaniu administracyjnym z zakresu ochrony środowiska (Účast společenských organizací v jurisdikčním správním řízení na úseku ochrany životního prostředí)
 • 11:15-11:30: Przerwa kawowa
 • 11:30-11:45: JUDr. Ľudovít Máčaj, Ph.D., Univerzita Komenského v Bratislave, Public participation in landscaping as part of land consolidation
 • 11:45-12:00: Dr Michał Buliński, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku, Ratujmy drzewa (Zachraňme stromy)
 • 12:00-12:15: Mgr Karolina Wierzbicka, Uniwersytet Łódzki, Prounijna i prokonstytucyjna wykładnia przepisów jako przykład gwarancji procesowych udziału organizacji ekologicznych w postępowaniach z zakresu prawa ochrony środowiska (Prounijní a proústavní interpretace předpisů jako přiklad procesních záruk účasti ekologických organizací v řízeních na úseku práva ochrany životního prostředi)
 • 12:15-12:30: Mgr Filip Nawrot, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Udział społeczeństwa w postępowaniach koncesyjnych (Účast veřejnosti v koncesních řízeních)
 • 12:30-12:45: Anna Zając, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Żaneta Zakrzewska, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Udział organizacji ekologicznych w sprawach związanych z ochroną środowiska na przykładzie tzw. afery dieselgate (Účast ekologických organizací ve věcech ochrany životního prostředí na přikladě tzv. aféry Dieselgate)
 • 12:45-13:00: Szymon Starzyk, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Referendum lokalne jako forma partycypacji społecznej w ochronie środowiska - studium przypadku (Místní referendum jako forma veřejné participace v ochraně životního prostředí – studie události)
 • 13:00-13:15: Dr Karolina Karpus, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, „Zazielenianie” prawa cywilnego: prawo do życia w czystym środowisku dobrem osobistym? („Zazelenení” občanského práva: je-li právo na život v čistém životním prostředí osobnostním dobrem?)
 • 13:15-13:30: Dyskusja i zamknięcie konferencji
 • 13:30-14:30: Lunch

Miejsce obrad: Hotel Uniwersytecki (HU), ul. Szosa Chełmińska 83a, 87-100 Toruń" https://www.umk.pl/uslugi/hotel/

Dojazd - Komunikacja publiczna: MZK Toruń: https://www.torun.pl/pl/rozklad/mzk; https://mzk-torun.pl/

Dworzec Toruń Główny PKP – HU: autobus nr 27 kierunek „Osiedle Leśne-Polana/Wrzosy I”, przystanek „Wybickiego” (około 220 m od budynku HU)

*Zastrzegamy możliwość korekty programu