Prelegenci

Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Sprawy studenckie i kształcenie - prawo i praktyka
Toruń, 22-24 listopada 2023 r.

Dr hab. Agnieszka Ziółkowska, prof. UŚ – Dyrektorka kierunku Prawo; Pełnomocniczka Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UŚ ds. współpracy z liceami ogólnokształcącymi; członek Komisji do spraw Kształcenia i Studentów WPIA UŚ, Zespołu ds. zmiany aktów prawnych w związku z wdrożeniem Nowej Koncepcji Studiów, Zespołu ds. zmiany Regulaminu Studiów UŚ; członek Komisji Dyscyplinarnej przy RGNiSW na kadencję 2017-2020 oraz 2021-2024; uczestniczka projektu Projektu UNIWERS-US.Kadra Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dla projektowania uniwersalnego. Autorka publikacji na temat odpowiedzialności dyscyplinarnej w szkolnictwie wyższym (np. Zaskarżalność rozstrzygnięć rektora o zawieszeniu studenta w prawach IUSNOVUM 2022, Nr 2), radca prawny, specjalista z zakresu prawa, postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego oraz postępowania dyscyplinarnego.

Dr Maciej Kobak – adiunkt w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego w Wyższej Szkole Prawa i Administracji - Rzeszowskiej Szkole Wyższej. Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, wieloletni wykładowca aplikantów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie. Jego zainteresowania naukowe i badawcze obejmują aksjologię prawa i stosowania prawa administracyjnego, status sędziego sądu administracyjnego, szeroko pojęte prawo medyczne. W pracy orzeczniczej zajmuje się między innymi sprawami z zakresu samorządu terytorialnego, dostępu do informacji publicznej, stosunków służbowych, szkolnictwa wyższego i oświaty. 

Dr Wiktoria Osdoba – doktor nauk prawnych, legislator, kierownik Biura Rektoratu Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca akademicki. Uczestniczka wielu komisji m.in. Komisji Senackiej Prawno-Statutowej, Komisji ds. Monitorowania Wdrażania Postanowień Statutu i Zespołu Rektorskiego ds. opracowania koncepcji optymalizacji procesów dotyczących zamówień publicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Do podstawowych zajęć w ramach pracy w Biurze Rektoratu należy organizacja posiedzeń Senatu Uniwersytetu Warszawskiego, przygotowywanie wewnętrznych aktów prawnych, m.in. zarządzeń, obwieszczeń, postanowień, tekstów jednolitych oraz decyzji Rektora Uniwersytetu Warszawskiego a także zapewnienie spójności aktów wewnętrznych obowiązujących na Uczelni.

Dr hab. Marzena Szabłowska-Juckiewicz – doktor habilitowany nauk prawnych. Kierownik Katedry Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przewodnicząca zespołu ds. opracowania zasad wewnętrznej polityki antymobbingowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (2023 r.). Główne zainteresowania naukowe koncentruje wokół zagadnień równego traktowania w zatrudnieniu, ochrony dóbr osobistych stron stosunku pracy, odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz ochrony danych osobowych. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. W pracy zawodowej zajmuje się w szczególności przygotowywaniem projektów autonomicznych źródeł prawa pracy, a także analizą i oceną obowiązujących aktów wewnątrzzakładowych.

Mgr Jacek Pakuła – prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, związany z Instytutem Prawa Szkolnictwa Wyższego i Nauki. Autor artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu prawa akademickiego ze szczególnym uwzględnieniem pomocy materialnej dla studentów; w latach 2013-2016 pełnomocnik Dziekana WPiA UMK ds. Kontaktów z Interesariuszami, współtwórca Forum Pracodawców WPiA UMK. Pomysłodawca i organizacji cyklu ogólnopolskich konferencji naukowo-szkoleniowych, w tym pt. „Pomoc materialna dla studentów”, „Obsługa prawna uczelni” oraz „Wielopłaszczyznowość procesu kształcenia - zadania i wyzwania”.