Wykładowcy

Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Legislacja akademicka - tworzenie regulaminów, uchwał i zarządzeń
Toruń 11-13 października 2023 r.

kadra wykładowa

Dr Paweł Jerzy Dąbrowski - adiunkt w  Katedrze Administracji i  Prawa Administracyjnego Akademii Leona Koźmińskiego. Autor publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego, specjalista w zakresie prawa o cudzoziemcach. W latach 2002-2019 związany zawodowo z administracją publiczną, w tym w latach 2014-19 przewodniczący Rady ds. Uchodźców. Od 2020 r. kieruje Biurem Prawnym ALK, uczestnicząc m.in. w procesach cyfryzacji uczelni i wdrażania doręczeń elektronicznych. Autor opinii prawnych z tego zakresu.

Dr hab. Adam Niewiadomski, prof. UW - Kierownik Katedry Prawa Rolnego i Systemu Ochrony Żywności Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; doktor habilitowany nauk prawnych; doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o językoznawstwie; radca prawny. Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawników Agrarystów; członek Światowej Unii Prawa Rolnego (World Union of Agricultural Law – UMAU); autor 4 monografii oraz ponad 160 artykułów naukowych; pracownik Biura Rektoratu Uniwersytetu Warszawskiego; w latach 2014-2020 sekretarz Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich; w latach 2016-2019 stały doradca Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu RP; w latach 2014-2018 członek Zespołu Ekspertów Narodowego Centrum Nauki w panelu nauk społecznych; od 2007 r. sekretarz Uczelnianej Komisji Wyborczej na Uniwersytecie Warszawskim; od 2008 r. sekretarz Senackiej Komisji Prawno-Statutowej na Uniwersytecie Warszawskim; członek Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne.. Odbywał studia i staże naukowe m.in. na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie, Institut für Landwirtschaftsrecht Georg-August-Universität Göttingen, Universität des Saarlandes w Saarbrücken; Uniwersytecie Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie; członek European Council for Rural Law z siedzibą w Paryżu.

Mgr Jacek Pakuła - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, związany z Instytutem Prawa Szkolnictwa Wyższego i Nauki. Autor artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu prawa akademickiego ze szczególnym uwzględnieniem pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, w latach 2013-2016 pełnomocnik Dziekana WPiA UMK ds. Kontaktów z Interesariuszami, współtwórca Forum Pracodawców Wydziału Prawa i Administracji UMK. 

Dr hab. Marzena Szabłowska-Juckiewicz - doktor habilitowany nauk prawnych. Kierownik Katedry Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.Przewodnicząca zespołu ds. opracowania zasad wewnętrznej polityki antymobbingowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (2023 r.). Główne zainteresowania naukowe koncentruje wokół zagadnień równego traktowania w zatrudnieniu, ochrony dóbr osobistych stron stosunku pracy, odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz ochrony danych osobowych. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. W pracy zawodowej zajmuje się w szczególności przygotowywaniem projektów autonomicznych źródeł prawa pracy, a także analizą i oceną obowiązujących aktów wewnątrzzakładowych.

Dr Sebastian Żurowski - doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (specjalność: językoznawstwo polonistyczne), od 2010 r. adiunkt w Katedrze Teorii Języka UMK. Stały współpracownik Zespołu Inżynierii Lingwistycznej Instytut Podstaw Informatyki PAN w Warszawie i współtwórca internetowego słownika poprawnej polszczyzny dobryslownik.pl; autor ponad 60 publikacji z zakresu gramatyki, semantyki i pragmatyki współczesnego języka polskiego, a także językoznawstwa komputerowego i juryslingwistyki. Redaktor językowy „Prawa Budżetowego Państwa i Samorządu” i kilkunastu książek (w tym monografii prawniczych). Członek stowarzyszeń branżowych: Krakowskiego Stowarzyszenia Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium” (od 2009 r.), Polskiego Towarzystwa Językoznawczego (od 2009 r.), Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego (od 2009 r.).