Ustawa o zmianie m.in. Prawa o szkolnictwie wyższym opublikowana w Dzienniku Ustaw!

Bannerdzu
Close

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowano ustawę z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r, po. 1672).

Ustawa do pobrania

Obejmuje ona również sprawy z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego. W szczególności należy zwrócić uwagę na:

  • przepis art. 8 zmieniający istotnie postanowienia ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych;
  • przepis art. 12 odnoszący się do ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
  • przepis art. 13 zawierający bardzo obszerne zmiany w stosunku do ustawy  z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
  • przepis art. 14 odnoszący się do ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz;
  • przepis art. 17 wprowadzający zmiany w ustawie z dnia 29 września 2022 r. o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw;
  • przepis art. 19 odnoszący się do ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023.

Istotne są również przepisy o charakterze przejściowo-dostosowującym, tj. art. 24-26; 28-31; 38 i 40.

Ustawa dokonuje również zmian w nazewnictwie uczelni. Zgodnie z art. 39 z dniem 1 września 2023 r. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej przyjmie nazwę: Uniwersytet Bielsko-Bialski, a Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu będzie funkcjonować jako: Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego. Natomiast z dniem 1 października 2023 r. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach będzie nazywać się: Uniwersytet w Siedlcach.

Co do zasady,  na podstawie art. 41, ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, chociaż np. przepisy w zakresie pomocy materialnej dla studentów zaczną obowiązywać dopiero za rok – 1 października 2024 r.