Warunki uczestnictwa

Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Legislacja akademicka - tworzenie regulaminów, uchwał i zarządzeń
Toruń, 11-13 października 2023 r.

1. Rejestra trwa do wyczerpania limitu miejsc, począwszy od dnia 1 września 2023 r. i nie później niż do dnia 3 października 2023 r.

2. Rejestracja dokonywana jest za pomocą formularza dostępnego pod adresem www.

3. Wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy zgłaszającym a organizatorem konferencji, którego dowodem jest potwierdzenie przesłane przez organizatora (instytut@ipswin.pl) na adres podany przez zgłaszającego. 

4. Potwierdzenie udziału w konferencji przesyłane jest w ciągu 24 godzin - w przypadku braku takiej wiadomości prosimy o kontakt.

5. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w konferencji w terminie do 21 września 2023 r. (uczestnik nie poniesie wtedy żadnych kosztów); rezygnacja w terminie od 22 września 2023 do 3 października 2023 r. – uczestnik ponosi 50% kosztów według opcji zaznaczonej w formularzu.

6. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojej rezerwacji do dnia 3 października 2023 r., a nie wezmą udziału w konferencji, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa. Rezygnację należy zgłosić na adres: instytut@ipswin.pl - po jej wpłynięciu zostanie przesłane w ciągu 24 godzin potwierdzenie rezygnacji.

7. Nieodwołanie zgłoszenia oraz nieobecność w dniu konferencji powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

8. Zamiast zgłoszonej osoby w konferencji może wziąć udział inna – wskazana przez zgłaszającego, w porozumieniu z organizatorem – osoba na warunkach zakreślonych podczas zgłoszenia. Dopuszcza się zmianę określonych warunków na inny wariant, jeżeli nie ma przeciwskazań organizacyjnych za zgodą organizatora. W tym wypadku należy skontaktować się z organizatorem.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania konferencji.

10. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator, w przypadku wyczerpania limitu wolnych miejsc przez zakończeniem rejestracji, dopuszcza tworzenie listy rezerwowej - a w miejsce zwolnione wstępuje osoba z listy rezerwowej według pozycji na tej liście.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla uczestnictwa szkolenia
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Instytut Prawa Szkolnictwa Wyższego i Nauki z siedzibą przy ul. Z. Krasińskiego 34 lok. 19, 87-100 Toruń. 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: instytut@ipswin.pl lub listownie, na adres siedziby administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
  - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. zgody, wyrażonej każdorazowo na cele określone w treści zgody, np. zgody na przesyłanie informacji marketingowej;
  - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj., przetwarzanie jest niezbędne w celu zawarcia i  wykonania umowy pomiędzy Panią/Panem, dotyczącej organizacji odpłatnego szkolenia;
  - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze  tj. w celu rozliczenia płatności, prowadzenia sprawozdawczości finansowej;
  - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora, w szczególności prowadzenia i weryfikacji listy uczestników szkolenia, wystawienia zaświadczenia o uczestniczeniu w szkoleniu wraz z podaniem punktów szkoleniowych, bieżącej komunikacji, dokumentowania wydarzenia w postaci zdjęć, zapewnienia bezpieczeństwa informacji oraz ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.
4. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie uzależniony od podstawy prawnej ich przetwarzania, dane będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa lub okres przedawnienia roszczeń. W przypadku przetwarzania na podstawie zgody, przetwarzanie będzie się odbywało do czasu wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być jedynie organy i podmioty określone w przepisach prawa (np. sądy). Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty związane z samorządem zawodowym.
6. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku i głosu zawartego na zdjęciach oraz filmach z wydarzenia mogą zostać upublicznione nieograniczonemu kręgowi odbiorców poprzez publikację na stronie internetowej fundacji Instytut Prawa Szkolnictwa Wyższego i Nauki, w social mediach administrowanych przez ww. fundację, zamieszczenie wizerunku w wydawnictwach ww. fundacji oraz materiałach promocyjnych i informacyjnych ww. fundacji.
7. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia i realizacji umowy, uczestniczenia w szkoleniu. Niepodanie danych uniemożliwia dokonanie zgłoszenia, zawarcie i realizację umowy. Podanie nieprawdziwych danych wiąże się z odpowiedzialnością określoną w odpowiednich przepisach.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
9. Administrator nie będzie przetwarzać Pani/Pana danych osobowych w celu podejmowania automatycznych decyzji (w tym również w formie profilowania) wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób mających na Panią/Pana istotny wpływ.
10. Przysługują Pani/Panu prawa: do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w granicach określonych w art. 15-22 RODO.
11. Jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie przez administratora Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.