W Dzienniku Ustaw opublikowano kolejne zmiany m.in. w ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Bannerzm
Close

Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowano ustawę z dnia 30 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r, poz. 2005). Przypomnieć należy, że w dniu 22 sierpnia 2023 r. opublikowana została inna nowela - ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. Pisaliśmy o tym tutaj

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2023 r. dotyczy przede wszystkim przepisów ustawy - Prawo oświatowe, to jednak w art. 12 zawarto szereg zmian odnoszących się do ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Ustawa do pobrania

Zgodnie z przywołanym art. 12 ustawy nowelizującej, zmiany dotyczą wydawania dyplomów ukończenia studiów, dyplomów doktorskich i habilitowanych, generowania poświadczeń elektronicznych dyplomów ukończenia studiów i suplementów, dyplomów doktorskich oraz dyplomów habilitacyjnych. 

Natomiast przepis art. 16 stanowi, że w roku 2023 dodatkowe wynagrodzenie roczne, o którym mowa w art. 143 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przysługujące za rok 2023, może zostać wypłacone w miesiącu grudniu tego roku.

Ustawa, na podstawie art. 36, dokonuje również zmiany w nazwie Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, który z dniem 1 października 2023 r. będzie nosić nazwę „Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie”.

Co do zasady, zgodnie z art. 38, ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po ogłoszeniu, z tym zastrzeżeniem, że np. przepisy art. 12 pkt 1-3 oraz 5-13 ustawy nowelizujacej wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.