Wykładowcy

Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Odpowiedzialność dyscyplinarna w szkole wyższej

Toruń, 16-18 października 2023 r.

Wykładowcy

Dr hab. Agnieszka Ziółkowska, prof. UŚ - Dyrektorka kierunku Prawo, Pełnomocniczka Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego ds. współpracy z liceami ogólnokształcącymi, członek Komisji Dyscyplinarnej przy RGNiSW na kadencję 2017-2020 oraz 2021-2024, autorka publikacji na temat odpowiedzialności dyscyplinarnej w szkolnictwie wyższym (np. Zaskarżalność rozstrzygnięć rektora o zawieszeniu studenta w prawach, Ius Novum 2022, Nr 2), radca prawny, specjalista z zakresu prawa, postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego oraz postępowania dyscyplinarnego.

Dr hab. Monika Wałachowska, prof. UMK - doktor habilitowany nauk prawnych, Kierownik Katedry Prawa Ubezpieczeniowego i Medycznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autorka ponad 130 prac naukowych z szeroko pojętego prawa cywilnego (w tym dwóch monografii), w tym odszkodowawczego, prawa medycznego, a także z prawa  ubezpieczeniowego i prawa prywatnego międzynarodowego oraz prawa umów (w związku z ubezpieczeniem społecznym) i związanych z tym kwestii prawno-autorskich. Stypendystka MaxPlanck Institute for Comparative and Private International Law w Hamburgu; Członek European Law Institute; Członek polskiego Oddziału AIDA (Association Internationale de Droit des Assurances) i polskiego stowarzyszenia prawa prywatnego międzynarodowego. Radca prawny przy OIRP w Toruniu.

Dr hab. Dorota Sylwestrzak - adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, radca prawny, Wicedziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu, członek Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Toruniu - w kadencji 2007-2010, 2010-2013, 2013-2016, pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, Rzecznik dyscyplinarny ds. studentów i doktorantów UMK od 1.09.2012 r., wykładowca dla aplikantów radcowskich, pracowników administracji publicznej oraz radców prawnych, autorka i współautorka publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego oraz sądowoadministracyjnego, w tym monografii pt. Ochrona praw jednostki przed sądem administracyjnym w sprawach dyscyplinarnych (Wyd. C.H. Beck 2022).

Mgr Jacek Pakuła - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, związany z Instytutem Prawa Szkolnictwa Wyższego i Nauki. Autor artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu prawa akademickiego ze szczególnym uwzględnieniem pomocy materialnej dla studentów, obrońca studentów w postępowaniach dyscyplinarnych; w latach 2013-2016 pełnomocnik Dziekana WPiA UMK ds. Kontaktów z Interesariuszami, współtwórca Forum Pracodawców WPiA UMK.