XXIV Polsko-Czesko-Słowacka Konferencja Prawa Ochrony Środowiska: Partycypacja społeczna w ochronie środowiska w Europie Środkowej – w 25. rocznicę podpisania Konwencji z Aarhus, Toruń 1-2 września 2023 r.

 

Szanowni Państwo!

Katedra Prawa Ochrony Środowiska i Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ma zaszczyt zaprosić na XXIV Polsko-Czesko-Słowacką Konferencję Prawa Ochrony Środowiska: Partycypacja społeczna w ochronie środowiska w Europie Środkowej – w 25. rocznicę podpisania Konwencji z Aarhus, która odbędzie się w Toruniu w dniach 1-2 września 2023 r.

Zaproszenie PL Invitation ENG

Program (PL)  Programme (ENG)

Problematyka partycypacji społecznej w ochronie środowiska oraz powiązane z nią środowiskowe prawa proceduralne stanowią nie tylko istotny element zasady zrównoważonego rozwoju (zasada 10 Deklaracji z Rio), a w rezultacie i prawa ochrony środowiska, ale można też zauważyć dynamiczny rozwój tych wartości. Zwiększające się znaczenie partycypacji społecznej skłania do refleksji dotyczącej oceny stanu de lege lata z jednoczesnym dostrzeżeniem potencjalnych warunków rozwoju regulacji prawnych na przyszłość. Przedmiotem dociekań naukowych chcielibyśmy uczynić funkcjonowanie partycypacji społecznej w ochronie środowiska nie tylko w wymiarze międzynarodowym lub europejskim, ale także w wymiarze poszczególnych systemów prawa krajowego.

Dotychczasowy dorobek normatywny ugruntował partycypację społeczną w ochronie środowiska, wykazując jej wagę i znaczenie. Refleksja nad tą konwencją, aby była dogłębna, musi mieć wymiar ponadnarodowy. Stąd też warto uczynić ją przedmiotem kolejnych czesko-polsko-słowackich spotkań prawników zajmujących się prawem ochrony środowiska.

Już teraz zachęcamy do rezerwacji wrześniowego terminu licząc, że uda nam się spotkać w Toruniu!