Wykładowcy

III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Akademickie prawo zatrudnienia

Toruń 5-7 czerwca 2024 r.

kadra wykładowa

Dr hab. Marzena Szabłowska-Juckiewicz, prof. UMK - doktor habilitowany nauk prawnych. Kierownik Katedry Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przewodnicząca zespołu ds. opracowania zasad wewnętrznej polityki antymobbingowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (2023 r.). Główne zainteresowania naukowe koncentruje wokół zagadnień równego traktowania w zatrudnieniu, ochrony dóbr osobistych stron stosunku pracy, odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz ochrony danych osobowych. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. W pracy zawodowej zajmuje się w szczególności przygotowywaniem projektów autonomicznych źródeł prawa pracy, a także analizą i oceną obowiązujących aktów wewnątrzzakładowych.

Dr Karolina Karpus - doktor nauk prawnych, autorka lub współautorka szeregu prac dotyczących prawnych aspektów ochrony środowiska, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, członek prezydium Komisji Uczelnianej NSZZ Solidarność przy UMK, przedstawiciel NSZZ Solidarność w Radzie Dyscypliny Nauk Prawnych WPiA UMK.

SSR Andrzej Kurzych - Sędzia Sądu Rejonowego w Toruniu z wieloletnim doświadczeniem orzeczniczym w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Były Prezes Sądu Rejonowego w Toruniu. Autor komentarzy i opracowań z tej dziedziny. Doświadczony szkoleniowiec. Prowadził szkolenia m.in. dla sędziów, dyrektorów sądów, radców prawnych, adwokatów, aplikantów radcowskich i adwokackich, komorników, pracowników organów rentowych.

Nadinspektor Gerard Winczakiewicz - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, związany z Państwową Inspekcją Pracy od blisko 35 lat, obecnie zatrudniony na stanowisku nadinspektora. Doświadczony szkoleniowiec z zakresu prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki czasu pracy, ustawy o związkach zawodowych, społecznej inspekcji pracy, wypowiadania i rozwiązywania umów o pracę, obowiązków pracodawców i osób ich reprezentujących w zakresie prawa pracy i bhp. Współpracował m.in. z Ministerstwem Finansów szkoląc pracowników resortu oraz pracowników izb i urzędów skarbowych, a następnie Krajowej Administracji Skarbowej.

 

Edycja 2023: Marzena Szabłowska-Juckiewicz, Karolina Karpus, Andrzej Kurzych, Katarzyna Wesołowska;

Edycja 2022: