Wykładowcy

Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
pt. Ewaluacja nauki i szkolnictwa wyższego

Toruń, 10-12 kwietnia 2024 r.

Prelegenci:

Prof. dr hab. Paweł Chmielnicki - pracownik Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert w zakresie genezy i efektywności prawa, członek działającego w latach 2017-2018 zespołu interdyscyplinarnego ds. opracowania założeń do projektu ustawy „Ustawa 2.0. Założenia systemu szkolnictwa wyższego”, autor ponad 200 publikacji naukowych, redaktor naczelny ogólnopolskiego miesięcznika prawniczego „Przegląd Prawa Publicznego”, redaktor naukowy publikacji „Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz” (Warszawa 2017). 

Prof. dr hab. Jan Cieśliński - od 2020 roku Dziekan Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku, wcześniej dyrektor Instytutu Fizyki i Instytutu Fizyki Teoretycznej. Zajmuje się fizyką matematyczną, całkowalnymi układami nieliniowymi, geometrią różniczkową, geometrycznymi metodami numerycznymi, różnymi zagadnieniami matematyki stosowanej. W kręgu Jego zainteresowań znajduje się filozofia i socjologia nauki oraz mechanizmy finansowania polskiego szkolnictwa wyższego. Autor kilkunastu artykułów na temat algorytmu podziału subwencji dla szkół wyższych (Nauka, Forum Akademickie, Pauza Akademicka), a także na temat ewaluacji (Forum Akademickie 12/2023).

Dr hab. Grzegorz Krawiec, prof. UKEN w Krakowie - prawnik, Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki Prawne, członek Rady Szkoły Doktorskiej UKEN oraz senator - elekt na kadencję 2024-2028; związany z administracją publiczną, obecnie główny specjalista w Biurze Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach. Autor i współautor publikacji z zakresu prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego. W ostatnim czasie opublikował monografię pt. Prawo administracyjne ogólne z perspektywy praw człowieka; stały komentator dla portalu Prawo.pl m.in. w sprawach z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego.

mgr Jacek Pakuła - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, związany z Instytutem Prawa Szkolnictwa Wyższego i Nauki. Autor artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu prawa akademickiego ze szczególnym uwzględnieniem pomocy materialnej dla studentów; w latach 2013-2016 pełnomocnik Dziekana WPiA UMK ds. Kontaktów z Interesariuszami, współtwórca Forum Pracodawców WPiA UMK. 

Dr hab. Tadeusz Stanisławski, prof. UZ - prawnik, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego, autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego. Wieloletni ekspert, przewodniczący I zespołu nauk społecznych Polskiej Komisji Akredytacyjnej, w ostatniej kadencji Przewodniczący PKA, członek rady dyscypliny nauki prawne oraz uczelnianej rada ds. kształcenia UO.

Dr hab. Piotr Stec, prof. UO - Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Opolskiego, w latach 2011-2019 dziekan WPiA UO, w latach 2017-2019 członek kolegium Najwyższej Izby Kontroli, radca prawny. Zainteresowania badawcze obejmują problematykę na styku prawa publicznego i prywatnego, w szczególności prawo dziedzictwa kulturowego oraz prawo szkolnictwa wyższego i nauki. Autor publikacji z tego zakresu. Prowadzi bloga poświęconego prawu szkolnictwa wyższego.