Wykładowcy

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Dziekanów i Prodziekanów
Wielopłaszczyznowość procesu kształcenia - zadania i wyzwania
Toruń, 22-24 maja 2024 r.

Prelegenci

 

Prof. dr hab. Paweł Chmielnicki - pracownik Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert w zakresie genezy i efektywności prawa, członek działającego w latach 2017-2018 zespołu interdyscyplinarnego ds. opracowania założeń do projektu ustawy „Ustawa 2.0. Założenia systemu szkolnictwa wyższego”, autor ponad 200 publikacji naukowych, redaktor naczelny ogólnopolskiego miesięcznika prawniczego „Przegląd Prawa Publicznego”, redaktor naukowy publikacji „Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz” (Warszawa 2017). 

Mgr Jacek Pakuła - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, związany z Instytutem Prawa Szkolnictwa Wyższego i Nauki. Autor artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu prawa akademickiego ze szczególnym uwzględnieniem pomocy materialnej dla studentów; w latach 2013-2016 pełnomocnik Dziekana WPiA UMK ds. Kontaktów z Interesariuszami, współtwórca Forum Pracodawców Wydziału Prawa i Administracji UMK.

Dr hab. Monika Wałachowska, prof. UMK – doktor habilitowany nauk prawnych, Kierownik Katedry Prawa Ubezpieczeniowego i Medycznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autorka ponad 130 prac naukowych z szeroko pojętego prawa cywilnego (w tym dwóch monografii), w tym odszkodowawczego, prawa medycznego, a także z prawa ubezpieczeniowego i prawa prywatnego międzynarodowego oraz prawa umów (w związku z  ubezpieczeniem społecznym) i  związanych z  tym kwestii prawno-autorskich. Zajmuje się także problematyką prawną stosowania sztucznej inteligencji. Stypendystka MaxPlanck Institute for Comparative and Private International Law w Hamburgu; Członek European Law Institute; Członek polskiego  Oddziału AIDA (Association Internationale de Droit des Assurances) i  polskiego stowarzyszenia prawa prywatnego  międzynarodowego. Radca prawny przy OIRP w Toruniu.

Dr hab. Agnieszka Ziółkowska, prof. UŚ - Dyrektorka kierunku Prawo; Pełnomocniczka Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UŚ ds. współpracy z liceami ogólnokształcącymi; członek Komisji do spraw Kształcenia i Studentów WPIA UŚ, Zespołu ds. zmiany aktów prawnych w związku z wdrożeniem Nowej Koncepcji Studiów, Zespołu ds. zmiany Regulaminu Studiów UŚ; członek Komisji Dyscyplinarnej przy RGNiSW na kadencję 2017-2020 oraz 2021-2024; uczestniczka projektu Projektu UNIWERS-US.Kadra Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dla projektowania uniwersalnego. Autorka publikacji z zakresu prawa szkolnictwa wyższego i nauki; radca prawny; specjalista z zakresu prawa, postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego oraz postępowania dyscyplinarnego.

 

Dotychczas w charakterze prelegentów wystąpili:

  • I edycja konferencji (Łódź, 3-5 kwietnia 2017 r.): Pan Prof. dr hab. Jan Paweł Tarno, dr hab. Radosław Giętkowski, prof. UG, dr Krzysztof Kaleta, mgr Aleksander Jakubowski, mgr Marcin Wojtkowiak, oraz mgr Jacek Pakuła;

  • II edycja konferencji (Toruń, 16-18 kwietnia 2018 r.): Pan Prof. dr hab. Jan Paweł Tarno, dr Sebastian Gajewski, dr Aleksander Jakubowski, dr Krzysztof Kaleta i mgr Jacek Pakuła;

  • III edycja konferencji (Toruń, 1-3 kwietnia 2019 r.): Pan Prof. dr hab. Jan Paweł Tarno, dr hab. Robert Suwaj, prof. PW, dr Daria Gęsicka, dr Aleksander Jakubowski oraz mgr Jacek Pakuła;

  • IV edycja konferencji (Toruń, 1-3 czerwca 2022 r.): mgr Michał Goszczyński, mgr Liliana Lato, mgr Anna Mielczarek-Taica, mgr Mieczysław Pakosz, mgr Jacek Pakuła i mgr Marcin Wojtkowiak.

  • V edycji konferencji (Toruń, 29-31 maja 2023 r.): dr hab. Agnieszka Dziedziczak-Foltyn, prof. UŁ, mgr Jacek Pakuła, dr hab. Dorota Sylwestrzak, dr hab. Marzena Szabłowska-Juckiewicz i mgr Marcin Wojtkowiak.