Wykładowcy

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Dyrektorów i Kadry Kierowniczej Szkół Doktorskich

Toruń, 19-21 czerwca 2023 r.

kadra wykładowa

Dr Paweł Jerzy Dąbrowski - adiunkt w  Katedrze Administracji i  Prawa Administracyjnego Akademii Leona Koźmińskiego. Autor licznych publikacji z  zakresu prawa o cudzoziemcach, w  2020 r. wyróżniony nagrodą Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za współautorstwo komentarza do ustawy o cudzoziemcach. Współpracuje z  ośrodkami szkoleniowymi Straży Granicznej w charakterze eksperta prowadzącego specjalistyczne szkolenia z zakresu postępowania administracyjnego i  prawa o cudzoziemcach. W latach 2006-19 członek Rady ds. Uchodźców, w  kadencji 2014-19 Przewodniczący Rady. Od 2020 r. kieruje Biurem Prawnym ALK

Dr hab. Agnieszka Dziedziczak-Foltyn - Profesor Uniwersytetu Łódzkiego w Instytucie Socjologii na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym. Od ponad 20 lat naukowo zajmuje się polityką szkolnictwa wyższego i nauki. Współpracuje z KRASP i innymi organizacjami w sektorze szkolnictwa wyższego i nauki. Autorka m.in. monografii: Reforma szkolnictwa wyższego w debacie publicznej. Bilans dyskusji o uniwersytetach (1990–2015) (WUŁ, Łódź 2017). Od 2014 roku zajmuje się praktycznie i naukowo tutoringiem akademickim jako formą edukacji/dydaktyki spersonalizowanej. Posiada certyfikat tutora, mentora i trenera nauki oraz doświadczenie praktyczne w prowadzeniu tutoringu; tutorka i koordynatorka projektu MEiN pn. „Mistrzowie Dydaktyki”. Jest współautorką (wraz z Adrianną Sarnat-Ciastko i Beatą Karpińską-Musiał) książki pt. Tutoring drogą do doskonałości akademickiej. Percepcja i implementacja personalizacji kształcenia w polskim szkolnictwie wyższym w latach 2014-2019 (Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2020). Obecnie bierze udział w działaniach UŁ na rzecz doskonałości dydaktycznej (w formie prowadzenia szkoleń dla kadry akademickiej).

Mgr Jacek Pakuła - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, związany z Instytutem Prawa Szkolnictwa Wyższego i Nauki. Autor artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu prawa akademickiego ze szczególnym uwzględnieniem pomocy materialnej dla studentów; w latach 2013-2016 pełnomocnik Dziekana WPiA UMK ds. Kontaktów z Interesariuszami, współtwórca Forum Pracodawców Wydziału Prawa i Administracji UMK. 

Dr hab. Piotr Stec, prof. UO - Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Opolskiego, w latach 2011-2019 dziekan WPiA UO, w latach 2017-2019 członek kolegium Najwyższej Izby Kontroli, radca prawny. Zainteresowania badawcze obejmują problematykę na styku prawa publicznego i prywatnego, w szczególności prawo dziedzictwa kulturowego oraz prawo szkolnictwa wyższego i nauki. Autor publikacji z tego zakresu. Prowadzi bloga poświęconego prawu szkolnictwa wyższego.

Dr hab. Marzena Szabłowska-Juckiewicz - absolwentka prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od 1 października 2003 r. zatrudniona w Katedrze Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; Kierownik Katedry Prawa Pracy. Główne zainteresowania naukowe koncentruje wokół zagadnień równego traktowania w zatrudnieniu, odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy, ochrony dóbr osobistych pracownika, zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz ochrony danych osobowych. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Prelegentka podczas konferencji krajowych oraz międzynarodowych. Współpracuje z kancelariami prawnymi, a także prowadzi szkolenia dla pracowników działów kadr. 

Dr hab. Monika Wałachowska, prof. UMK - doktor habilitowany nauk prawnych, Kierownik Katedry Prawa Ubezpieczeniowego i Medycznego na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Autorka 130 prac naukowych z szeroko pojętego prawa cywilnego (w tym dwóch monografii), w tym odszkodowawczego, prawa medycznego, a także z prawa ubezpieczeniowego i prawa prywatnego międzynarodowego oraz prawa umów (w związku z ubezpieczeniem społecznym) i związanych z tym kwestii prawno-autorskich. Stypendystka MaxPlanck Institute for Comparative and Private International Law w Hamburgu; Członek European Law Institute; Członek polskiego Oddziału AIDA (Association Internationale de Droit des Assurances) i polskiego stowarzyszenia prawa prywatnego międzynarodowego. Radca prawny przy OIRP w Toruniu.