Wykładowcy

II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
pt. Obługa prawna uczelni

Toruń, 15-17 maja 2023 r.

kadra wykładowa

Prof. dr hab. Jan Paweł Tarno – sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku, autor publikacji i komentarzy z zakresu postępowania przed sądami administracyjnymi oraz prawa akademickiego.

Mgr Jacek Pakuła - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, związany z Instytutem Prawa Szkolnictwa Wyższego i Nauki. Autor artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu prawa akademickiego ze szczególnym uwzględnieniem pomocy materialnej dla studentów; w latach 2013-2016 pełnomocnik Dziekana WPiA UMK ds. Kontaktów z Interesariuszami, współtwórca Forum Pracodawców Wydziału Prawa i Administracji UMK. 

Rzecznik patentowy Jarosław Rawa - polski i europejski rzecznik patentowy, zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), pełnomocnik przed Biurem Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), pełnomocnik w ponad dwóch tysiącach postepowań dotyczących własności przemysłowej.

Dr hab. Dorota Sylwestrzak - adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wicedziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu. Wykładowca dla aplikantów radcowskich, pracowników administracji publicznej, radców prawnych z postępowania sądowoadministracyjnego. Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego oraz sądowoadministracyjnego, w tym monografii pt. Ochrona praw jednostki przed sądem administracyjnym w sprawach dyscyplinarnych (Wyd. C.H. Beck 2022). 

Dr hab. Marzena Szabłowska-Juckiewicz - absolwentka prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od 1 października 2003 r. zatrudniona w Katedrze Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; Kierownik Katedry Prawa Pracy. Główne zainteresowania naukowe koncentruje wokół zagadnień równego traktowania w zatrudnieniu, odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy, ochrony dóbr osobistych pracownika, zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz ochrony danych osobowych. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Prelegentka podczas konferencji krajowych oraz międzynarodowych. Współpracuje z kancelariami prawnymi, a także prowadzi szkolenia dla pracowników działów kadr. 

Dr hab. Monika Wałachowska, prof. UMK - doktor habilitowany nauk prawnych, Kierownik Katedry Prawa Ubezpieczeniowego i Medycznego na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Autorka 130 prac naukowych z szeroko pojętego prawa cywilnego (w tym dwóch monografii), w tym odszkodowawczego, prawa medycznego, a także z prawa ubezpieczeniowego i prawa prywatnego międzynarodowego oraz prawa umów (w związku z ubezpieczeniem społecznym) i związanych z tym kwestii prawno-autorskich. Stypendystka MaxPlanck Institute for Comparative and Private International Law w Hamburgu; Członek European Law Institute; Członek polskiego Oddziału AIDA (Association Internationale de Droit des Assurances) i polskiego stowarzyszenia prawa prywatnego międzynarodowego. Radca prawny przy OIRP w Toruniu.

Dr Katarzyna Wesołowska - doktor nauk prawnych, radca prawny przy OIRP w Toruniu, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku i w Koninie. Wykładowca dla pracowników administracji publicznej i pracowników szczebla zarządzającego. Autorka publikacji z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Współautorka ekspertyzy pt. „Analiza polskiego stanu prawnego w kontekście transpozycji przepisów projektowanej dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (2017/0332 (COD))” na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury.