Kurs pt. Pomoc materialna dla studentów - postępowanie odwoławcze - 14-15.12.2023

Data: 14-15 grudnia 2023 r. (czwartek i piątek), w godz. 9.00-12.15.
Opłata: 600,00 łącznie za dwa dni szkoleniowe (Vat zw.; dotyczy również uczelni niepublicznych).
Adresaci: P.T. Osoby odpowiedzialne za system pomocy materialnej dla studentów, w szczególności rozpatrujące odwołania i wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy.
Wykładowca: mgr Jacek Pakuła - prawnik, pomysłodawca Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów.

Program

M.in.:
»decyzja administracyjna jako przedmiot odwołania
»zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania
»podmioty uprawnione do wniesienia odwołania
»organ właściwy do rozpatrzenia odwołania
»wymogi co do formy i treści odwołania
»termin i tryb wniesienia odwołania
»skutki prawne wniesienia odwołania
»odwołanie a ponowne rozpatrzenie sprawy
»postępowanie odwoławcze przed organem pierwszej instancji
»autokontrola organu pierwszej instancji
»przekazanie odwołania i akt sprawy organowi drugiej instancji
»postępowanie odwoławcze przed organem drugiej instancji
»dopuszczalność odwołania
»stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia odwołania
»wstrzymanie wykonania decyzji
»postępowanie dowodowe przed organem odwoławczym
»cofnięcie odwołania
»decyzja utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję
»decyzja uchylająca zaskarżoną decyzję i rozstrzygająca sprawę co do istoty
»decyzja uchylająca zaskarżoną decyzję i umarzająca postępowanie w pierwszej instancji
»decyzja umarzająca postępowanie odwoławcze
»decyzja uchylająca zaskarżoną decyzję w całości i przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji
»decyzja uchylająca zaskarżoną decyzję i zobowiązująca organ pierwszej instancji do wydania decyzji o określonej treści
»zakaz reformationis in peius
»wejście decyzji organu odwoławczego do obrotu prawnego oraz jej status prawny

Rejestracja

Pan Pani


Proszę czekać...
Rejestracja w toku