Wykładowcy

V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Dziekanów i Prodziekanów
Wielopłaszczyznowość procesu kształcenia - zadania i wyzwania
Toruń, 29-31 maja 2023 r.

Prelegenci

 

Dr hab. Agnieszka Dziedziczak-Foltyn - Profesor Uniwersytetu Łódzkiego w Instytucie Socjologii na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym. Od ponad 20 lat naukowo zajmuje się polityką szkolnictwa wyższego i nauki. Współpracuje z KRASP i innymi organizacjami w sektorze szkolnictwa wyższego i nauki. Autorka m.in. monografii: Reforma szkolnictwa wyższego w debacie publicznej. Bilans dyskusji o uniwersytetach (1990–2015) (WUŁ, Łódź 2017). Od 2014 roku zajmuje się praktycznie i naukowo tutoringiem akademickim jako formą edukacji/dydaktyki spersonalizowanej. Posiada certyfikat tutora, mentora i trenera nauki oraz doświadczenie praktyczne w prowadzeniu tutoringu; tutorka i koordynatorka projektu MEiN pn. „Mistrzowie Dydaktyki”. Jest współautorką (wraz z Adrianną Sarnat-Ciastko i Beatą Karpińską-Musiał) książki pt. Tutoring drogą do doskonałości akademickiej. Percepcja i implementacja personalizacji kształcenia w polskim szkolnictwie wyższym w latach 2014-2019 (Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2020). Obecnie bierze udział w działaniach UŁ na rzecz doskonałości dydaktycznej (w formie prowadzenia szkoleń dla kadry akademickiej).

Mgr Jacek Pakuła - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, związany z Instytutem Prawa Szkolnictwa Wyższego i Nauki. Autor artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu prawa akademickiego ze szczególnym uwzględnieniem pomocy materialnej dla studentów; w latach 2013-2016 pełnomocnik Dziekana WPiA UMK ds. Kontaktów z Interesariuszami, współtwórca Forum Pracodawców Wydziału Prawa i Administracji UMK.

Dr hab. Dorota Sylwestrzak - adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wicedziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu. Wykładowca dla aplikantów radcowskich, pracowników administracji publicznej, radców prawnych z postępowania sądowoadministracyjnego. Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego oraz sądowoadministracyjnego, w tym monografii pt. Ochrona praw jednostki przed sądem administracyjnym w sprawach dyscyplinarnych (Wyd. C.H. Beck 2022).

Dr hab. Marzena Szabłowska-Juckiewicz - absolwentka prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od 1 października 2003 r. zatrudniona w Katedrze Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; Kierownik Katedry Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Główne zainteresowania naukowe koncentruje wokół zagadnień równego traktowania w zatrudnieniu, odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy, ochrony dóbr osobistych pracownika, zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz ochrony danych osobowych. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Prelegentka podczas konferencji krajowych oraz międzynarodowych. Współpracuje z kancelariami prawnymi, a także prowadzi szkolenia dla pracowników działów kadr. 

Mgr Marcin Wojtkowiak - absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2006 r. zawodowo zajmował się badaniami rynku pracy, edukacji i administracji publicznej, konsultacjami społecznymi, doradztwem w zakresie jakości kształcenia i kształtowania współpracy między szkołami i uczelniami a pracodawcami, a także pozyskiwaniem i rozliczaniem środków UE oraz kierowaniem projektami unijnymi. Członek, koordynator lub kierownik zespołów badawczych w kilkudziesięciu projektach badawczych i ewaluacyjnych. Autor bądź współautor kilkudziesięciu ekspertyz, artykułów i publikacji dotyczących rynku pracy, edukacji, polityki społecznej, samorządowi terytorialnemu i polityce rozwoju lokalnego. Od 2011 r. ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej reprezentujący pracodawców. W latach 2014-2019 pełnił funkcję koordynatora PKA ds. współpracy z pracodawcami oraz Wiceprzewodniczącego Zespołu ds. pracodawców PKA. Od 2006 r. do 2018 r. radny oraz Przewodniczący Rady Gminy Czerwonak, a od 2018 r. Wójt Gminy Czerwonak. Od 2016 r. ekspert oceniający wnioski o dotacje unijne w ramach POWER (dla NBCiR, MNiSW, KPRM, CPE). Jako trener współpracuje również w zakresie projektów dla JST z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, Związkiem Gmin Wiejskich RP oraz Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej. 

 

Dotychczas w charakterze prelegentów wystąpili:

  • I edycja konferencji (Łódź, 3-5 kwietnia 2017 r.): Pan Prof. dr hab. Jan Paweł Tarno, dr hab. Radosław Giętkowski, prof. UG, dr Krzysztof Kaleta, mgr Aleksander Jakubowski, mgr Marcin Wojtkowiak, oraz mgr Jacek Pakuła;

  • II edycja konferencji (Toruń, 16-18 kwietnia 2018 r.): Pan Prof. dr hab. Jan Paweł Tarno, dr Sebastian Gajewski, dr Aleksander Jakubowski, dr Krzysztof Kaleta i mgr Jacek Pakuła;

  • III edycja konferencji (Toruń, 1-3 kwietnia 2019 r.): Pan Prof. dr hab. Jan Paweł Tarno, dr hab. Robert Suwaj, prof. PW, dr Daria Gęsicka, dr Aleksander Jakubowski oraz mgr Jacek Pakuła;

  • IV edycja konferencji (Toruń, 1-3 czerwca 2022 r.): mgr Michał Goszczyński, mgr Liliana Lato, mgr Anna Mielczarek-Taica, mgr Mieczysław Pakosz, mgr Jacek Pakuła i mgr Marcin Wojtkowiak.